نوشته‌ها

تامین نمک شکری

تهیه و تامین نمک شکری نمک حفاری نمک جاده

تهیه و تامین نمک شکری مورد نیاز شرکت های حفاری، تامین نمک شکری جهت شرکت های روغن کشی. نمک شکری مخصوص نمک پاشی جاده با استاندارد اروپا. تامین نمک شکری برای تامین نیاز داخل کشور، مجموعه هالیتو به صورت تخصصی نمک شکری مش 110 را در رنج 5 دهم میل تا 2.8 می…