نوشته‌ها

سنگ نمک خالص

معادن و شرکت های تولیدی سنگ نمک خالص

معادن و شرکت های تولیدی متعددی در کشور وجود دارند که انواع سنگ نمک خالص و معمولی را با توجه به کاربرد خوراکی و صنعتی و تزئینی آن جدا نموده و برای مشتری ارسال می نمایند. سنگ نمک ها به صورت طبیعی در کشور ما وجود دارند و امکان تهیه و استخراج آن به ع…